சுட்டு பிடிக்க உத்தரவு கூட்டணியில் இணையும் துவங்கள் பதினாறு கலைஞர்கள்