சுட்டு பிடிக்க உத்தரவு தொழில் நுட்ப கலைஞர்கள் அறிவிப்பு