ஜனவரி 12ல் வெளியாகும் சூர்யாவின் தானா சேர்ந்த கூட்டம்