ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா நிலையத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு