திலீப்பின் நண்பர் நாதிர்ஷா இயக்கத்தில் திலீப்பிற்கு ஜோடியாக ஊர்வசி