முதல் T10 தொடரில் தோல்வியுற்ற சேவாக்கின் மராத்தா அரேபியன்ஸ்