ஆக்சிஜன் படத்தில் மூன்று விதமாக காட்சியளிக்கும் அசோக் செல்வன்