மீனா ஸ்ரீ

எழுத்தாளர்
விஷுவல் மீடியா துறையை சேர்ந்த மீனா ஸ்ரீ எழுத்து மற்றும் கலை துறையில் ஆர்வமாக உள்ளார். மீனா, உலகம் முழுவதும் புதிய விஷயங்களைப் பற்றி கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

நமது கற்றலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அனைத்தும் நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்திலிருந்தே கிடைக்கும் என நினைப்பவர். மேலும் இவர் சினிமா மற்றும் திரைப்பட தொடர்பான செய்திகளை நேசித்து வருகிறார்.

அன்பும் மனிதமும் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவாக கருதுகிறார். மீனா, சமுதாயத்தின் மேம்பாட்டிற்கான புதுமையான கருத்துக்களை முன்வைத்து அதை நோக்கிய பயணத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார். ஏற்கனவே இவர் தனது சொந்த மண்ணான தமிழ்நாட்டிற்கு சில குறிப்பிட தக்க சமூக நலன்களை செய்துள்ளார்.
217
News

11 October, 2018

10 October, 2018

09 October, 2018

08 October, 2018

05 October, 2018

03 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

26 September, 2018

24 September, 2018

22 September, 2018

20 September, 2018

18 September, 2018

17 September, 2018

15 September, 2018

14 September, 2018

10 September, 2018

08 September, 2018

05 September, 2018

04 September, 2018

03 September, 2018

01 September, 2018

30 August, 2018

28 August, 2018

27 August, 2018

24 August, 2018

22 August, 2018

20 August, 2018

17 August, 2018

14 August, 2018

13 August, 2018

11 August, 2018

10 August, 2018

09 August, 2018

07 August, 2018

06 August, 2018

05 August, 2018

02 August, 2018

01 August, 2018

30 July, 2018

27 July, 2018

23 July, 2018

27 March, 2018

21 March, 2018

06 March, 2018

12 February, 2018

17 January, 2018

13 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

07 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

04 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

01 January, 2018

31 December, 2017

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

24 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

17 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

10 December, 2017

09 December, 2017

08 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

05 December, 2017

04 December, 2017

03 December, 2017

02 December, 2017

01 December, 2017

30 November, 2017

29 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

19 November, 2017

15 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

11 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

07 November, 2017

06 November, 2017

04 November, 2017

03 November, 2017

01 November, 2017

31 October, 2017

30 October, 2017