லண்டன் மியூசியத்தில் கட்டப்பாவுக்கு கிடைத்த கவுரவம்