மீண்டும் திரையில் பலரின் பாராட்டை பெற்ற கத்துக்குட்டி