கோகுல் சரவணன்

எழுத்தாளர்
கோகுல் ஒரு சமூக மாற்றத்தின் பூத கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியைப்போல்தான் அவரது எழுத்துக்களும். சமூகத்தில் ஏற்படும் அணைத்து நன்மையையும் தீமையையும் அதன் உண்மை கருது மாறுபடாமல் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துதல் வேண்டும் என்ற ஆழமான நோக்கம் கொண்ட எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர்.
25
News

10 April, 2020

09 April, 2020

06 April, 2020

14 March, 2020

11 April, 2018

10 April, 2018

09 April, 2018

18 March, 2018

09 March, 2018

08 March, 2018

07 March, 2018

06 March, 2018